Cải tiến

Chúng tôi sẽ đảm bảo thường xuyên kiểm tra an toàn cốt lõi. Chúng tôi cũng tự mình gắn kết với toàn đất nước để phát huy các phương pháp và thủ tục giúp bảo đảm cho dịch vụ chất lượng và cung ứng kịp thời. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng và xem xét để cải tiến theo sự phản hồi đó.