Trung thực

Sự trung thực là tảng đá mà chúng tôi dùng đặt nền cho công ty mình. Trong tất cả mọi giao dịch với nhau, chúng tôi sẽ được coi là đặt sự trung thực lên hàng đầu. Chúng tôi phải bảo đảm rằng các driver đều tốt và không có gì nghi vấn. Chúng tôi hiểu rõ việc một bộ phận lỗi sẽ ảnh hưởng tới toàn hệ thống như thế nào. Chúng tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm chú ý gìn giữ điều này cho công ty.