Cải tiến không ngừng

Chúng tôi sẽ liên tục giáo dục, không ngừng nâng cao ý thức tuân thủ bổn phận và các quy tắc an toàn.